Tunnel


Kan ljudsättning av en tunnel bidra till att den upplevs som säkrare? Frågan ställdes av Ljudbild tillsammans med Umeå kommun. Som ett led i Umeå kommuns arbete med att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv genomfördes, med start den 26 oktober, ett försök att med hjälp av ljud göra tunnlar och passager i staden tryggare. ”Tidigare erfarenheter visar att naturljud i offentlig miljö har en trygghetsskapande effekt.” säger Ljudbilds Kent Gustafsson. Försöket pågick i två veckor och inleddes den 26 oktober. Trafikanterna gavs tillfälle att säga sin mening om ljudinstallationen då en upplevelsemätning genomfördes inom ramen för försöket.